Zásady ochrany osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dňa 25. mája 2018 vstúpil do platnosti zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tejto súvislosti by sme Vás, ako dotknutú osobu, chceli informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov.
Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s platným zákonom a požiadavkami podľa GDPR.

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: M PLAY, s.r.o.
Sídlo: Tekeľova 2271/2, 080 06 Ľubotice, SR
IČO: 51 413 574
Web: www.time4coffee.sk

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 35924/P

Kontaktná osoba:
Meno a priezvisko: Mgr. Martin Olejár
Telefón: +421 905 431 169
Mail: martinolejar@azet.sk

Prevádzka:
Názov prevádzky: M PLAY, s.r.o.
Adresa: Tekeľova 2271/2, 080 06 Ľubotice, SR

1. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vstúpil do platnosti dňa 25.5.2018, ďalej ako „zákon“

2. Zodpovedná osoba DPO:
• zodpovedná osoba DPO nie je určená

3. Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti spracúva osobné údaje klientov:
• klienti / súkromné osoby – titul, meno, priezvisko, adresa (obec, ulica, č. domu, štát), tel. číslo, emailová adresa, číslo bankového účtu, IBAN, podpis
• klienti / firmy a spoločnosti – obchodné meno, adresa (obec, ulica, č. domu, štát), IČO, DIČ, IČ DPH, titul, meno, priezvisko, tel. číslo, emailová adresa, číslo bankového účtu, IBAN, podpis

4. Účel spracúvania osobných údajov:
• vystavenie daňového dokladu / faktúry
• zasielanie akciových a cenových ponúk, newsletterov
• komunikácia s klientom / odpovede na kontaktný formulár

5. Právny základ spracúvania osobných údajov:
• poskytnutie OÚ je zákonnou požiadavkou; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno c) zákona
• Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
• poskytnutie OÚ je zmluvnou požiadavkou; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno b) zákona
• poskytnutie OÚ je dobrovoľné; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno a) zákona

6. Doba uchovávania osobných údajov:
• osobné údaje pre daňový doklad / 20 rokov
• ostatné osobné údaje / do odvolania súhlasu

7. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:
• —

8. Identifikácia príjemcu OÚ:
• Daňový úrad
• Orgány štátnej správy a verejnej správy na výkon kontroly a dozoru
• poskytovateľ IT servisu / údržby
• poskytovateľ účtovných a ekonomických služieb
• poskytovateľ webhostingu

9. Prenos OÚ do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácie:
• OÚ sa neprenášajú

10. Práva dotknutej osoby:
• dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby (§ 21), právo na opravu OÚ (§ 22), právo na vymazanie OÚ (§ 23), právo na obmedzenie spracúvania OÚ (§ 24), právo na prenosnosť OÚ (§ 26), právo namietať spracúvanie OÚ (§ 27) a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona

11. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania + profilovanie:
• —

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní OÚ sa dodržiavajú zásady a podmienky spracúvania osobných údajov zákona:
• zásada zákonnosti § 6
• zásada obmedzenia účelu § 7
• zásada minimalizácie OÚ § 8
• zásada správnosti § 9
• zásada minimalizácie uchovávania § 10
• zásada integrity a dôvernosti § 11
• zásada zodpovednosti § 12
• podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním OÚ § 14
• podmienky poskytnutia súhlasu v súvislosti so službami informačnej spoločnosti § 15

Spracúvanie OÚ v zmysle § 16, § 17, § 18 zákona prevádzkovateľ nevykonáva.

Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia zákona:
• povinnosti pri uplatňovaní práv dotknutej osoby § 29
• všeobecné povinnosti prevádzkovateľa § 31
• štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov § 32
• bezpečnosť spracúvania §39

Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o OÚ, ktoré spracúva v zmysle § 79 zákona.

Poskytnutie osobných údajov pre zasielanie odpovedí na správy zaslané prostredníctvom kontaktného formulára:
Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, že máte záujem, aby sme Vám odpovedali na Vašu správu, budeme potrebovať Vaše meno a e-mail, ktoré predstavujú osobný údaj a z tohto dôvodu je potrebné udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov. Následkom jeho neposkytnutia bude, že Vás nebude možné kontaktovať, iné následky nie sú.

Poskytnutie osobných údajov pre zasielanie newsletterov:
Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, že máte záujem, aby sme Vám zasielali informácie o našich novinkách a akciách, budeme potrebovať Váš e-mail, ktorý predstavuje osobný údaj a z tohto dôvodu je potrebný Váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Následkom jeho neposkytnutia bude, že Vás nebude možné kontaktovať, iné následky nie sú.

Vybavovanie žiadostí, sťažností a otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov:
V prípade otázok, žiadostí alebo sťažností ohľadom ochrany osobných údajov nás kontaktujte písomne na adrese sídla prevádzkovateľa alebo emailom na emailovej adrese martinolejar@azet.sk.
Na Vašu otázku, žiadosť alebo sťažnosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. V takom prípade Vás budeme o predĺžení lehoty ako aj o dôvodoch jej predĺženia informovať. V prípade, ak bude Vaša otázka, žiadosť alebo sťažnosť zjavne neodôvodnená alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

Táto stránka používa cookies. Vyjadrením súhlasu a následným prehliadaním tejto stránky s tým súhlasíte. Ak chcete vedieť viac alebo zakázať cookies, kliknite na Viac informácií.
Viac informácií.